བོད་གངས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་རབས་དྲིས་ལན་བརྒྱ་པ་རབ་གསལ་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་།

བོད་གངས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་རབས་དྲིས་ལན་བརྒྱ་པ་རབ་གསལ་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་།

༄༅། །བོད་གངས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་རབས་དྲིས་ལན་བརྒྱ་པ་རབ་གསལ་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

རྩོམ་པ་པོ། རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ།

View Details

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག