དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་དཀྱུས་ཀྱི་ས་བཅད།

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་དཀྱུས་ཀྱི་ས་བཅད།

༄༅། །དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་དཀྱུས་ཀྱི་ས་བཅད་པ་དང་གཞུང་སོ་སོའི་དཀའ་བའི་གནས་ལ་དཔྱད་པ་ལྟ་བ་ངན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།།

ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ།

View Details

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག