བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསྟོད་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསྟོད་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

《菩提心讚寶燈論》翻譯及略釋
༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསྟོད་པ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
藏語:byang chub sems kyi bstod pa rin chen sgron ma zhes bya ba bzhugs so
漢語:菩提心讚寶燈

View Details

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག