ས་སྐྱ་པ་འཇིགས་བྲལ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར

ས་སྐྱ་པ་འཇིགས་བྲལ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར

༄༅། །ས་སྐྱ་པ་འཇིགས་བྲལ་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།

 

 

                            The Biography of H.H. Jigdal Dagchen Sakya

 

 

                                  སྤྱི་ལོ་༡༩༢༩ ནས་༢༠༠༥ བར་གྱི་མཛད་རྣམ།

 

                                               

 

                                             ཀླུ་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀས་བརྩམས།

View Details

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག