བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱ་རྩའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྐལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ།།

བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱ་རྩའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྐལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ།།

༄༅། །བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱ་རྩའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྐལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

View Details

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག