ལམ་རིམ་ཆེ་མོ།

ལམ་རིམ་ཆེ་མོ།

།མཉམ་མེད་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ་བཞུགས་སོ།


།སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱང་བ་ལས།
།འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མར་བདེ་བའི་ཐབས་བསྟེན་པ་ལས། 
།སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་སྦྱང་བ་ལས།
སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལས། ཐེག་ཆེན་གྱི་འཇུག་སྒོ་སེམས་བསྐྱེད།
།སྦྱིན་པ། །ཚུལ་ཁྲིམས། །བཟོད་པ། །བརྩོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན།
།ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན།
།བསམ་གཏན་གྱི་ངོ་བོ་ཞི་གནས།
ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྷག་མཐོང་ལ་ཇི་ལྟར་བསླབ་པའི་ཚུལ།
།རང་ལུགས་ཀྱི་དགག་བྱ་ངོས་བཟུང་ལས།
།བྱེད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པ།

View Details

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག