རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་གཞུང་ཆེན་མཚན་ཉིད་ལས་ཕར་ཕྱིན་ལོ་རིམ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཁ་སྐོང་སློབ་དེབ།

རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་གཞུང་ཆེན་མཚན་ཉིད་ལས་ཕར་ཕྱིན་ལོ་རིམ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཁ་སྐོང་སློབ་དེབ།

༄༅། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གྲྭ་ཚང་གི་གཞུང་ཆེན་མཚན་ཉིད་ལས་ཕར་ཕྱིན་ལོ་རིམ་གཉིས་པ་དང་།
གསུམ་པའི་ཁ་སྐོང་སློབ་དེབ་བཞུགས་སོ།།

View Details

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག