ལམ་རིམ་ཆེ་མོ།

Image

ལམ་རིམ་ཆེ་མོ།

།མཉམ་མེད་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེ་བ་བཞུགས་སོ།


།སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱང་བ་ལས།
།འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མར་བདེ་བའི་ཐབས་བསྟེན་པ་ལས། 
།སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་སྦྱང་བ་ལས།
སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལས། ཐེག་ཆེན་གྱི་འཇུག་སྒོ་སེམས་བསྐྱེད།
།སྦྱིན་པ། །ཚུལ་ཁྲིམས། །བཟོད་པ། །བརྩོན་འགྲུས། །བསམ་གཏན།
།ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན།
།བསམ་གཏན་གྱི་ངོ་བོ་ཞི་གནས།
ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྷག་མཐོང་ལ་ཇི་ལྟར་བསླབ་པའི་ཚུལ།
།རང་ལུགས་ཀྱི་དགག་བྱ་ངོས་བཟུང་ལས།
།བྱེད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པ།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

 • དཔྱད་བརྗོད།   

   
  -5 # tashi dorjee 2013-02-28 07:45
  its very good and thanks
   
   
  -1 # sherap 2013-05-18 13:18
  ཐུགས་རྗེ་བཀྲིས་ ལགས་བྱ་བ་ལམ་འགྲ ོ་ཡོང་བའི་སྨོན་ འདུབ་ཞུ།
   
   
  0 # བདེ་སྐྱིད། 2013-07-01 10:31
  ཕབ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ མིན་འདུག ཐབས་ཤེས་ཤིག་གསུ ངས་རོགས་གནང་། ཐུཊ་རྗེ་ཆེ།
   
   
  0 # Yama 2014-02-02 01:09
  ཡག་པོ་འདུག་ཐུགས ་ཆེ་།
   
   
  +1 # Thupten 2014-07-13 09:16
  རྗེ་ཡབ སྲས ཀྱི་གསང་སྔགས་སྐ ོར་ཀྱི་གསུང་འབུ མ་མང་དག་སྒྲིག་ཐ ུབ་པའི་རེ་བསྐུལ ་ཞུ།།
   

  You have no rights to post comments

  པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

  Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved