༧རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་གནད་བསྡུས།

Image

༧རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་གནད་བསྡུས།

༸སྐྱབས་རྗེ་༸རྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་གསུམ་པ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་ཉུང་བསྡུས་བཞུགས།

 

ije iqT;uh; esujh ds 33osa eBk/kh”k yq³rksx ruibZ f¥ek fjuiksNs th dk laf{kIr thou&o`rkUrAA

 A Short Biography of His Holiness the 33rd Abbot of Menri, Lungtok Tenpei Nyima Rinpoche

ཁྲི་གཡུང་དྲུང་གིས་སྒྲིག་རྩོམ་བྱས།

 

འབུམ་རམས་པ་ནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཧིན་དྷི་ལ་བསྒྱུར།

འབུམ་རམས་པ་སྐལ་བཟང་ནོར་བུས་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར།

 

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་ལས་ཁུངས་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

2017


འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

  • You have no rights to post comments

    པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

    Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved