སུམ་རྟགས་དྲིས་ལན་བརྒྱ་པ་དཀའ་གནད་གསལ་སྒྲོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

Image

སུམ་རྟགས་དྲིས་ལན་བརྒྱ་པ་དཀའ་གནད་གསལ་སྒྲོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །སུམ་རྟགས་དྲིས་ལན་བརྒྱ་པ་དཀའ་གནད་གསལ་སྒྲོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

རྩོམ་པ་པོ། རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ།
སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་ཞུས།
བོད་རྒྱལ་ལོ། ༢༡༣༦ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ དེབ་ཕྲེང་དང་པོ།

འཕྲུལ་དེབ་འདམ་ག

  • You have no rights to post comments

    པར་སྐྲུན་བདག་དབང་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་ཁང་ལ་ཡོད

    Tibetan eBooks ©2011. All rights reserved